Oświęcim: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wymiana ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pileckiego w Oświęcimiu. 2. Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy ul. Pileckiego w Oświęcimiu wraz z przedstawieniem wizualizacji i planem rozmieszczenia urządzeń na istniejącym placu. 3. Uzupełnienie i wykonanie dodatkowego oświetlenia na placu zabaw przy ul. Pileckiego w Oświęcimiu.
Numer ogłoszenia: 141992 - 2009; data zamieszczenia: 11.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wymiana ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pileckiego w Oświęcimiu. 2. Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy ul. Pileckiego w Oświęcimiu wraz z przedstawieniem wizualizacji i planem rozmieszczenia urządzeń na istniejącym placu. 3. Uzupełnienie i wykonanie dodatkowego oświetlenia na placu zabaw przy ul. Pileckiego w Oświęcimiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt.1 obejmuje w szczególności 1. Wymiana istniejącego ogrodzenia od strony południowej z siatki na słupkach stalowych obetonowanych na ogrodzenie z systemowych paneli dostosowanych do ogrodzenia placu zabaw bez wystających elementów ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze zielonym o wysokości 1,50 m, na słupkach o wysokości 2,40 m obetonowanych wraz z cokołem z deski żelbetowej prefabrykowanej oraz wykonanie bramy systemowej panelowej o szerokości 4,00 m oraz furtki o szerokości 1,10 m, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm w obrębie stołu do gry w ping-ponga o powierzchni 24,50 m2 oraz wykonanie łagodnego zejścia na plac zabaw o powierzchni 3,30 m2. Nadmiar ziemi powstały w trakcie robót ziemnych przewiduje się rozplantować na terenie zielonym. Prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robot - załącznik nr 7 2. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych ekologicznych na placu zabaw w terenie zielonym z częściowo istniejącym drzewostanem o wymiarach 45,20 x 31,00 m (demontaż istniejących urządzeń wykona grupa konserwatorów ZBM). Wykaz urządzeń przewidzianych do montażu na placu zabaw: a piaskownica kwadratowa o wymiarze boku 1,60 m - 2 szt, dla dzieci w wieku 3-7 lat z belek kwadratowych, zabezpieczona penetrującymi środkami impregnacyjnymi przykład realizacji nr katalogowy OT-0034 Firmy Croquet lub o zbliżonych parametrach b karuzela okrągła - dla dzieci w wieku 3-15 lat średnica od 1,40 m do 1,50 m, podest wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej , talerz do odpychania ze stali nierdzewnej, rury ze stali nierdzewnej, siedziska ze sklejki wodoodpornej malowanej farbą akrylową przykład realizacji nr katalogowy KM-0003 Firmy Croquet lub o zbliżonych parametrach c huśtawka ważka z siedziskiem, długość 3,00 m, dla dzieci w wieku 3-7 lat wykonana z belek kwadratowych z drewna klejonego lub bezrdzeniowego, siedziska wykonane z plastiku przykład realizacji nr katalogowy BK-1700 Firmy Croquet lub o zbliżonych parametrach d zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, dla dzieci w wieku 3-7 lat składający się 3 pomostów, 2 ścianek wspinaczkowych i zjeżdżalni plastikowej, rurowego przejścia miedzy pomostami, wieży z daszkiem. Części drewniane wykonane z belek kwadratowych klejonych lub bezrdzeniowych, zabezpieczone penetrującymi środkami impregnacyjnymi, wymiary zestawu 4,10 x 3,40 m, wysokość zestawu: 1,75 m przykład realizacji nr katalogowy BK-0204 Firmy Croquet lub o zbliżonych parametrach e tor przeszkód przykład realizacji nr katalogowy BK-0026 i BK-0042 Firmy Croquet lub o zbliżonych parametrach g betonowy stół do ping-ponga osadzony w podłożu gruntowym o wymiarach długość 2,74 m, szerokość 1,52 m h huśtawka podwójna, dla dzieci w wieku 3-7 lat z belek kwadratowych, zabezpieczonych penetrującymi środkami impregnacyjnymi, szerokość 3,45 m, długość 1,87 m, siedziska plastikowe, łańcuchy ocynkowane przykład realizacji nr katalogowy BK-1805 Firmy Croquet lub o zbliżonych parametrach i zjeżdżalnia ślizg plastikowy, dla dzieci w wieku 3-7 lat - 1 szt przykład realizacji nr katalogowy BK-0102 Firmy Croquet lub o zbliżonych parametrach k ścianka gimnastyczna przykład realizacji nr katalogowy OT-0019 Firmy Croquet lub o zbliżonych parametrach l huśtawka na sprężynie Kiwak dla dzieci w wieku 3-7 lat - 3 szt przykład realizacji nr katalogowe SP-1002, SP-1009, SP-2007 Firmy Croquet lub o zbliżonych parametrach ł tablica do rysowania mała wykonana z belek kwadratowych, zabezpieczonych penetrującymi środkami impregnacyjnymi m ławki bez oparcia - 2 szt siedzisko: deski sosnowe lub świerkowe, długość 1,70 m, wysokość 0,78 m, szerokość siedziska 0,40 m podstawy: odlew żeliwny z wykonanymi otworami w odlewie zabezpieczenie: drewno zabezpieczone penetrującymi środkami impregnacyjnymi w kolorze mahoniu; podstawy żeliwne pomalowane farbą podkładową i czarną nawierzchniową farbą chlorokauczukową montowane na stałe n ławki parkowe z oparciem - 4 szt siedzisko: deski sosnowe lub świerkowe, długość 1,70 m, wysokość 0,78 m, szerokość siedziska 0,40 m podstawy odlew żeliwny z wykonanymi otworami w odlewie zabezpieczenie: drewno zabezpieczone penetrującymi środkami impregnacyjnymi w kolorze mahoniu podstawy żeliwne pomalowane farbą podkładową i czarną nawierzchniową farbą chlorokauczukową montowane na stałe o kosze betonowe - 4 szt montowane na stałe , średnica około 0,30 m pojemność 70 l, wkład workowy p stojak na rowery na 5 miejsc 2 szt wymiary: długość 2,40 m, szerokość 0,40 m, wysokość 0,45 m, metalowy montowany na stałe przykład realizacji nr katalogowy BK-0032-3 Firmy Croquet lub o zbliżonych parametrach r tablica z regulaminem placu zabaw przykład realizacji nr.kat. BK-0039 Firmy Croquet podobna lub o zbliżonych parametrach.37 Wszystkie zamontowane urządzenia opisane w punktach 2.2 muszą posiadać certyfikat potwierdzenia spełnienia warunków statyczno- wytrzymałościowych oraz bezpieczeństwa i spełniać wymagania normy PN-EN 1176 . 3. Uzupełnienie oświetlenia placu, poprzez wykonanie dodatkowego słupa oświetleniowego z wysięgnikiem dwuramiennym i dwoma lampami o mocy 70 W. Prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robot - załącznik nr 6.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 31.50.00.00-1, 51.50.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbm.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Budynków Mieszkalnych ul.Bema 12 32-602 Oświęcim.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2009 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych ul.Bema 12 32- 602 Oświęcim pokój nr 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik ZIP 1 656 231 B) 141992_2009_siwz.zip

Informacja o unieważnieniu (plik DOC 20 992 B) 141992_2009_uniewaznienie.doc