OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  1. Zamawiający :

Zarząd Budynków Mieszkalnych

Adres: ul. Bema 12, 32-602 Oświęcim

Telefon: (033) 8424051 Telefaks: (033) 8424051

Godziny urzędowania: Pon., Śr., Czw. od 07,00 do 15,00

Wtorek od 07,00 do 16,00

Piątek od 07,00 do 14,00


  1. Przedmiot zamówienia :


Usługi kominiarskie wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w budynkach administrowanych przez ZBM Oświęcim.


  1. Obowiązki Wykonawcy :


- wykonywanie usług kominiarskich zgodnie z zasadami rzemiosła kominiarskiego , przy użyciu odpowiednich środków i narzędzi z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów w tym także przeciwpożarowych i bhp,

- czyszczenie przewodów dymowych od pieców kuchennych , od pieców ogrzewczych c.o 4 razy w trakcie obowiązywania umowy – 244 szt.,

- czyszczenie przewodów spalinowych 2 razy – 126 szt. ,

- czyszczenie przewodów wentylacyjnych 1 raz – 701 szt. ,

- czyszczenie przykanalików 2 razy – 11 szt.

1 raz – 14 szt

- wyniesienie i wywóz sadzy obciąża wykonawcę


Zgodnie z ustawą – Prawo Budowlane do obowiązków Wykonawców należy sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych .

BADANIE STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH OBEJMUJE :

- drożność przewodu i przykanalików ,

- sprawdzenie wyposażenia otworów wyciorowych i rewizyjnych,

- prawidłowość ciągu,

- sprawdzenie ogólnego stanu technicznego ścian , czapek kominowych oraz nasad kominowych ( ocenę stanu przewodów kominowych ponad dachem , w mieszkaniach , strychach i piwnicach ) ,

- sprawdzenie szczelności przewodów kominowych

- zabezpieczeń przeciw ptactwu,

- sprawdzenie rozmiar wlotów kominowych , wyszczególnienie mieszkań, w których są elektryczne wentylatory w okapach kuchennych, braki nawiewów w drzwiach łazienkowych ,

- zgłaszanie wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu przewodów kominowych oraz ich usuwanie na bieżąco.


Usługi kominiarskie nie objęte powyższym zakresem wykonywane będą na podstawie odrębnych zleceń w oparciu o składniki cenowe podane w formularzu ofertowym .


  1. Terminy :


- Termin złożenia oferty : do 23.12.2009 r w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 3.

- Wymagany termin wyk. zamówienia – od 01.01.2010r. do 31.12.2010 r.

.


5. Rozliczenie :

- Rozliczenie nastąpi po stwierdzeniu wykonania poszczególnych usług

- termin płatności : 21 dni od otrzymania faktury


6. Zawartość oferty :

Oferta winna zawierać :

- wypełniony formularz ofertowy

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

- ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

- upływem terminu składania ofert.

7. Załączniki :

- wykaz budynków przeznaczonych do obsługi z ilością przewodów, mieszkań, kondygnacji (plik *.xls, 25 600 bajtów): kominiarz-wykaz_budynkow.xls

- formularz ofertowy (plik *.doc, 32 256 bajtów): kominiarz-formularz_ofertowy.doc


Sporządził : Zatwierdził :