Nr postępowania: ZP.271.3.2013

Przedmiot zamówienia: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, usytuowanego w Oświęcimiu przy ul. Kopernika 2 (działka nr 2006/341, 2006/1012)

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (plik ZIP, bajtów: 12 326 801): pkopernika2.zip

  2. Wyjaśnienie treści SIWZ (plik PDF, bajtów: 96 496): siwz-wyj.pdf

  3. Uzupełnienie -- instalacja oddymiająca (plik ZIP, bajtów: 396 892): ins_odd.zip

  4. Uzupełnienie treści SIWZ (plik ZIP, bajtów: 1 667 430): pkopernika2-u.zip


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, bajtów: 555 028): pkopernika2-wybor.pdf

Informacja o udzieleniu zamowienia (plik HTML, bajtów: 6 702): pkopernika2-udzielenie.html
[Powrót do listy postępowań przetargowych]