Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Bema 12
32-602 Oświęcim
tel./fax: (33) 842-40-51
e-mail: sekretariat@zbm.pl
   
  O nas Zamówienia publiczne Ogłoszenia Kontakt    
 


Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna

Przedmiotem działania ZBM jest:

 1. Zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta a w szczególności:
  1. zapewnienie właściwej eksploatacji budynków i lokali,
  2. planowanie, zlecanie i nadzorowanie remontów lokali, budynków, infrastruktury technicznej i społecznej oraz nadzór nad ich realizacją,
  3. zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia lokali mieszkalnych i użytkowych,
  4. pobieranie czynszów i opłat z tytułu najmu oraz innych opłat, w tym odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i innych składników powierzonego mienia oraz prowadzenie windykacji w tym zakresie,
  5. utrzymanie nieruchomości w należytym stanie sanitarno-porządkowym.
 2. Obsługa użytkowników nieruchomości o których mowa w punkcie 1 w zakresie wynikającym z przepisów i potrzeb eksploatacyjnych
 3. Dokonywanie analiz w zakresie gospodarowania lokalami i nieruchomościami w obszarze działania ZBM, w tym analizy kosztów utrzymania zasobu oraz wnioskowanie zmian polityki czynszowej i stawek czynszów
 4. Rozliczanie udziału gminy w kosztach utrzymania nieruchomości
 5. Występowanie w imieniu gminy przed sądami w sprawach objętych zakresem działania ZBM, na podstawie pełnomocnictw, udzielonych przez Prezydenta Miasta Oświęcim
 6. Prowadzenie spraw związanych:
  1. z eksmisją osób, które zajęły lokale nielegalnie oraz na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,
  2. z przekwaterowaniem osób z budynków i lokali przeznaczonych do remontów i rozbiórki.

 


ZBM 2010